นโยบาย

 


นโยบายการออกอากาศ

สถานีวิทยุวัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี FM 102.75 MHz.

———————————

๑. นโยบาย

๑.๑ จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศีลธรรม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เผยแผ่ข่าวสารทางราชการ นำเสนอความรู้ใหม่แก่ผู้ฟัง ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นการกุศลต่าง ๆ นำเสนอข่าวท้องถิ่น บริการประชาชนทุกระดับชั้น เช่น งานโรงเรียน งานบวช งานมงคลสมรส งานศพ คนหาย ของหายหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และงานร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อบรรเทาสาธารณภัยในโอกาสต่าง ๆ ของชุมชน

๑.๒ จะไม่ออกอากาศรายการบันเทิงที่เป็นข้าศึกต่อกุศล ที่ไร้สาระ ไม่วิพากษ์วิจารณ์การเมือง การปกครองทุกระดับชั้น

๑.๓ จะไม่ออกอากาศเพื่อโฆษณาสินค้าหรือรายการที่เป็นเรื่องธุรกิจ ยกเว้นรายการที่เป็นการกุศลของชุมชนและเพื่อชุมชน

๑.๔ จะงดออกอากาศรายการที่จะเป็นเหตุสร้างความแตดแยกขึ้นในชุมชน สังคม และงดรายการที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๑.๕ จะไม่ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาในเชิงลบหลู่ ดูหมิ่น วิพากษ์วิจารณ์บุคลากรในพระพุทธศาสนา

๑.๖ จะออกอากาศในรายการที่เกี่ยวกับหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา หลักจริยธรรม ตระหนักถึงเนื้อหาสาระ และคลอบคลุมหลักพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา อ้างอิงพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสส และหลักพุทธธรรม

๒. กฎและข้อบังคับ

การดำเนินรายการทางสถานีวิทยุวัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี FM 102.75 MHz. มีกฎและข้อบังคับดังนี้

๒.๑ หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน

(๑) ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการคือ มหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้ดำเนินรายการโดยเสนอไว้กับคณะกรรมการดำเนินงาน

(๒) ต้องเป็นผู้มีความรู้เรื่องภาษาไทย และออกเสียงภาษาไทยได้ชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษา อักขระและคำควบกล้ำ

(๓) ห้ามวิพากษ์วิจารณ์การเมืองท้องถิ่น จนระดับประเทศโดยเด็ดขาด เว้นแต่ชี้นำในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม

(๔) ห้ามเสนอข่าวที่เสื่อมเสียต่อสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตลอดจนเชื้อพระวงศ์โดยเด็จขาด

(๕) ผู้ดำเนินรายการต้องส่งเสริมและสนับสนุนภาษาในท้องถิ่น อย่างถูกต้องและดีงามของชุมชน

๒.๒ บุคคลทั่วไป

(๑) เป็นผู้นำท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้นำชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นผู้แทนในการดำเนินรายการ

(๒) เป็นผู้ผ่านการอบรมผู้ประกาศจากสถาบันหรือหน่วยงานของรัฐ

(๓) เป็นผู้มีความรู้เรื่องภาษาไทย และออกเสียงภาษาไทยได้ชัดเจน ถูกต้องตามหลักภาษาอักขระ และคำควบกล้ำได้เป็นอย่างดี

(๔) เป็นผู้มีวิจารณญาณในการตัดสินใจเรื่องราวที่จะพูด หรือประกาศข่าวสารต่างๆได้โดยไม่เกิดผลกระทบและผลเสียต่อทุกฝ่าย

๓. ข้อปฏิบัติของผู้จัดทำรายการ

๓.๑ แจ้ง วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ข้างขึ้น ข้างแรม เดือนปีของไทยด้วยทุกครั้ง และให้ผู้ดำเนินรายการทุกรายการ ถือเป็นข้อปฏิบัติทุกครั้ง

๓.๒ บอกชื่อรายการที่ดำเนินรายการ พร้อมแนะนำตัวผู้ดำเนินรายการด้วยชื่อจริง นามสกุลจริง หรือนามแฝงที่ตรวจสอบได้ และหากเป็นรายการของหน่วยงานให้ระบุชื่อหน่วยงานนั้น ๆด้วย

๓.๓ ต้องมาถึงสถานีวิทยุ ก่อนดำเนินรายการอย่างน้อย ๑๐ นาที

๓.๔ ผู้ดำเนินรายการที่นำอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นแผ่น CD เอกสาร หนังสือ เป็นต้น มาใช้ในรายการ หลังเสร็จสิ้นการจัดรายการ กรุณานำกลับ หากมีความประสงค์จะฝากไว้กับสถานีวิทยุ ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่

๓.๕ ผู้ดำเนินรายการที่ใช้อุปกรณ์ต่างๆ หลังจากเสร็จสิ้นรายการของท่านแล้วโปรดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เข้าที่เดิมเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้ในแต่ละครั้ง

๓.๖ โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด ความสงบ และความเรียบร้อยทุกครั้ง

๓.๗ ผู้ดำเนินรายการต้องอ่านพุทธพจน์ทุกครั้งเมื่อดำเนินรายการจบ

๓.๘ สุภาพสตรีต้องแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสถาบันพระพุทธศาสนา (อย่างนุ่งสั้น)

๓.๙ ให้งดสูบบุหรี่ก่อนเข้าห้องออกอากาศ ๓๐ นาที

๓.๑๐ ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ควรเข้าห้องออกอากาศโดยเด็ดขาด

(ลงชื่อ)………………………………………………………..

(พระครูเกษมพิชโสภณ)

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี