ผู้บริจาครายเดือน

รายนามผู้บริจาครายเดือน

 1. พระอ.ไมตรี ฐิตปญฺโญ วัดทางสาย จ.ประจวบคีรีขันธ์
 2. พระครูภาวนาธรรมวิสุทธิ์ (หลวงตาสมพร ธมฺมธีโร)
 3. พระครูศรีสุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอเขมราฐ
 4. พระครูปริยัตยานุการ  เจ้าอาวาสวัดนาแมด
 5. พระมหายุทธยา  อภิปุญฺโญ  รอ. ตระการฯ
 6. พระมหาบันทอน สุธีโร  เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
 7. พระสรวง   ธมฺมนนฺโท วัดสวนส้ม จ. สมุทรปราการ
 8. “พระมหาพรชัย   ฉนฺทธมฺโม   เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิการาม
 9. หลวงปู่จู   จนฺทวณฺโณ   วัดนาแมด
 10. พระอาจารย์จันลา  รวิวณฺโณ
 11. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านคำม่วง ต.แก้งเหนือ
 12. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  บ้านแก้งเหนือ
 13. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ บ้านอีเติ่ง ต.หัวนา
 14. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  บ้านโนนสูง
 15. ร.ท. ประเวศ – นางพยอม ช่างทำ บ้านแก้งเหนือ
 16. นางสาวปิยะวรรณ  ช่างทำ  บ้านแก้งเหนือ
 17. นางเกษมสุข  คำน้อย  บ้านแก้งเหนือ
 18. ด.ต.ไพโรจน์ ปานกลีบ พร้อมครอบครัว  บ้านเรืองอุดม
 19. คุณแม่เพ็ง  โคตรสมบัติ  บ้านเรืองอุดม
 20. นางสาวอุดร  โคตรสมบัติ  บ้านเรืองอุดม
 21. คุณแม่ดอกรัก เชื้อจำพร บ้านนาขนัน
 22. นายพร้อมเพรียง   วัฒนราช พร้อมครอบครัว บ้านาขนัน
 23. คุณยายเวิน มณีสาย บ้านฮ่องไผ่ ต.แก้งเหนือ
 24. คุณพ่อบัวสี  หาเคน  บ้านฮ่องไผ่ ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ
 25. คุณแม่ลัดดา  ปัญญายงค์  บ้านนาน้ำคำ  ต.แก้งเหนือ
 26. นายประมูล  ดำบรรณ์  บ้านนาแมด  ต.แก้งเหนือ
 27. คุณแม่รจนา  ทองทับ บ้านนาแมด  ต.แก้งเหนือ
 28. คุณแม่เสถียร   ดาโรจน์   บ้านนาแมด
 29. คุณแม่บุญเลื่อน ดำบรรณ์  บ้านนาแมด
 30. คุณพ่อประมูล  ดำบรรณ์  บ้านนาแมด
 31. คุณยายบัวลี คำแดง บ้านอีเติ่ง ต.หัวนา
 32. คุณแม่หอม จูมลี บ้านอีเติ่ง ต.หัวนา เขมราฐ
 33. คุณแม่จันทร์ฉาย    โสภาพงศ์ บ.โคกสว่าง ต.หัวนา
 34. คุณแม่ถุ่น พิเคราะห์ บ้านคำหาด ต.หนองผือ
 35. ร้านกระปุกออมสิน   บ.คำหาด   ต.หนองผือ
 36. ร.ต.ต.ปรีชา – คุณแม่อัมพร  คำหอม บ้านม่วงเฒ่า
 37. นางสาวอัจฉรา  คำหอม – นายวิฑูลย์  เศวตอาคเนย์
 38. นายประกาศิต  คำหอม
 39. นางสาววชิราภรณ์  คำหอม
 40. คุณยายรำไพ  ศรีสว่าง  บ้านม่วงเฒ่า ต.หัวนา
 41. นางเหล็ง  ศรีสว่าง  บ้านม่วงเฒ่า ต.หัวนา
 42. นายอภิรักษ์  ศรีสว่าง  บ้านม่วงเฒ่า ต.หัวนา อ.เขมราฐ
 43. คุณวีรชัย   แก้วอาษา  พร้อมครอบครัว บ้านม่วงเฒ่า
 44. แม่ป้อง  จันทะสาร  บ้านโคกก่อง ต.พังเคน
 45. ร.ต.วันชัย นางสุดารัตน์ ศรีสว่าง บ้านโคกก่อง ต.พังเคน
 46. คุณยายหนูพิน  มีมั่ง   บ้านม่วงเฒ่า  ต.หัวนา
 47. คุณยายเคน   พุทธาทาป   บ้านดาวคะนอง ต.หัวนา
 48. คุณแม่ไกรศรี บุปผาดี  บ้านตาแหลว ต.หัวนา
 49. คุณแม่กชพร  แกะทอง บ้านตาแหลว
 50. คุณตาเคน  แสงสุกวาว ร้านดาวเรืองสังฆภัณฑ์
 51. คุณพ่อเอกปรัชญา–คุณแม่จันมี อุ่นจิตต์  พร้อมครอบครัว
 52. คุณวิลเลี่ยม  โทแก้ว   อำเภอเขมราฐ
 53. ร้านเขมราฐโฆษณา  อำเภอเขมราฐ
 54. คุณพ่อคำพันธ์   ทองแสน  บ้านเตาถ่าน  อำเภอเขมราฐ
 55. คุณเบญจมพร เมืองซอง ร้านส้มตำไปรษณีย์เขมราฐ
 56. นางนุชจรี  เมืองซอง เขมราฐ
 57. นางสาวชลนี (น้องผักบุ้ง) มูลแก้ว  อำเภอเขมราฐ
 58. คุณสมร นางสุวิมล วงศ์ตา บ้านนาหว้าน้อย อำเภอเขมราฐ
 59. คุณแม่สวาท  บุญโท  บ้านนาเจริญ
 60. คุณแม่สมคิด โคตรสมบัติ บ.โนนนารี อ.เขมราฐ
 61. นายประดิษฐ์ ไชยนาม บ้านนานวล ต.เจียด อ. เขมราฐ
 62. คุณแม่ติ๋ม ขันตีเรือง บ้านดอนติ้ว ต. เจียด อ.เขมราฐ
 63. นายฝนทอง  คาดหมาย บ้านเจียด  ต.เจียด อ.เขมราฐ
 64. คุณดวงแข โทแก้ว  บ้านลุมพุก   อำเภอนาตาล
 65. คุณแม่ฉวี  อาจศรี บ.โนนตูม อ.นาตาล
 66. คุณแม่รัตนมณี   คำแดง   บ้านสามแยกพังเคน อ.นาตาล
 67. คุณพ่อถัน – คุณยายลำพูน ศรีงาม บ.ด่านฮัง ต.พังเคน
 68. ร้านป.บริการทรายพูล บ้านทรายพูล
 69. คุณแม่ทองคำ ปัญจศิริ  บ้านปากแซง อ.นาตาล
 70. คุณแม่ทองมี  เจริญสุข   ร้านส้มตำโพธิ์ไทร
 71. คุณแม่ไทย  กลิ่นหอม
 72. นายบุญศรี เจริญสุข  อ.โพธิ์ไทร
 73. ด.ต.ทองคำ-นางจิตติพร กาติวงศ์ อ.โพธิ์ไทร
 74. นางลำปาง  เฉวียงวงศ์  บ้านจอมปลวกสูง อ.โพธิ์ไทร
 75. นายทวี  ศรีวงษา  บ้านจอมปลวกสูง อ.โพธิ์ไทร
 76. คุณพ่อสุรัตน์-คุณแม่ชู สันทาลุนัย อ.กุดข้าวปุ้น
 77. คุณแม่บัวเงิน เรืองแสน บ้านกุดกลอย อำเภอกุดข้าวปุ้น
 78. คุณแม่หนู แซ่ตั้ง บ้านข้าวปุ้น  อ.กุดข้าวปุ้น
 79. คุณแม่เรืองนภา เคนสุวรรณ บ้านกุดกลอย อ.กุดข้าวปุ้น
 80. คุณพ่อบัวผัน  วันนา พร้อมครอบครัว บ้านกุดกลอย
 81. คุณพ่อผาสุก- คุณแม่บัวไข พุดแดง บ้านกุดกลอย
 82. นางสาวมัลลิกา พุดแดง
 83. คุณยายหวาน พิมพ์สา บ้านคำแม่หมุ่ย อ.กุดข้าวปุ้น
 84. คุณแม่ฮู้  พิลาธรรม  บ้านโนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น
 85. คุณแม่คบ  พิมพ์ทอง  บ้านโนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น
 86. คุณแม่บุญเพ็ง  แสวงวงศ์  บ.หนองนกทา ต.โนนสว่าง
 87. นายวุฒิชัย  แต้มศิริ  บ้านดงบัง อ.กุดข้าวปุ้น
 88. คุณแม่สมปอง ธรรมวงศ์ และครอบครัว บ้านโนนหินแร่
 89. คุณแม่นวลทิพย์  ศรีราช  บ้านบ๋าหอย  อ.ตระการพืชผล
 90. นายพิทักษ์ พงษ์แก้ว  พร้อมครอบครัว บ.หนองบัว
 91. นางกัณหา  ทรัพย์เอนก อ.ปทุมราชวงศา
 92. คุณแม่บุญยงค์  ทานุมา  บ.ป่าติ้ว ต.หนองนกทา
 93. คุณแม่คำดี  พวงทอง  บ.ป่าติ้ว ต.หนองนกทา
 94. คุณแม่บัวสอน เครือวัลย์   บ้านนาหว้า  อ.ปทุมราชวงศา
 95. นายไกรเชษฐ  ไชโยธา – นางสาวเกศดา  สีบู
 96. ว่าที่ร.ต.นฤชา – นางคำปลิว เกี๋ยวคำ อ.โพธิ์ไทร
 97. นางจงรัก  ศรีวงศ์ษา  พร้อมครอบครัว
 98. คุณพ่อแท่น-คุณแม่จันทร์ บัวอนันท์ จังหวัดสงขา
 99. เรืออากาศตรี วิฑูรย์  – คุณกุลปราณี แสงสว่าง
 100. คุณแม่เกง ป้องแก้ว พร้อมครอบครัว
 101. นายประดิษฐ์ นางหัสเรวัต  ไชยะนาม  บ้านนานวล
 102. คุณแสงระวี  สุภาษร  บ้านทุ่งเกลี้ยง
 103. ร.ต.ต.ทองทิพย์  กวีกรณ์ บ้านไทรย้อย
 104. คุณแม่วาล  คำน้อย  บ้านหนองโพน
 105. นายสมเกียรติ – นางจันทรา  บังใหญ่ อ.นาจะหลวย
 106. คุณแม่ปราณี  เชือแข้ (พิมพา)  บ้านทุ่งเจริญ  ต.หนองสิม
 107. ด.ช.สิทธินนท์  ทองทา  บ้านทุ่งเจริญ  ต.หนองสิม
 108. คุณแม่กลม  กาลพันธุ์
 109. คุณแม่หนูเพียร  มูลถา  อ.ปทุมราชวงศา
 110. พ่อแอด แม่นาง  บริสุทธิ์  บ้านแก้งหลักด่าน
 111. คุณแม่บัวไล วงศ์มั่น 31 ม.12 บ้านหนองเต่า ต.พังเคน
 112. คุณพ่อไฉน  หมั่นชัย  บ้านคำม่วง
 113. หมอลำปทุมมา  พันธ์ทอง  บ้านกลึง ต.สารภี
 114. พ่อบุญชู  แม่วรรณี  สมทรัพย์  บ้านพังเคน
 115. นายนิชาติ นางรัชฎาพร ไหวดี  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี
 116. พ่อเกษม-แม่บุญทัน ทองทับ  บ้านนาแมด
 117. คุณแม่บุญทัน  ทองทับ  บ้านนาแมด
 118. คุณแม่กนกวรรณ  กัมปันโน อ.ตระการพืชผล
 119. คุณแม่ฮู้  ดอกป่าน  บ้านหนองผือ
 120. นายนนทนันท์ – น.ส.รุ่งนภา – น.ส.วรัญญา – ด.ช. กิตติพันธ์  จันทิหล้า บ้านหินด่าน อ.โพธิ์ไทร
 121. พ่อพรมแดน  เคนท้าว  บ้านหนองแฝก
 122. คุณแม่นาถ  พิมพ์ขัน บ้านหนองทันน้ำ
 123. คุณแม่สำลี  พิมพ์กาล บ้านแดง อ.โพธิ์ไทร
 124. คุณแม่เจ้ย  ปลายเนตร  อ.เขมราฐ
 125. คุณแม่เอี่ยม ใจยาว
 126. นายสุพัฒน์  สุขพันธ์  1 ม.1 อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
 127. พ่อบุญจบ  แม่รัชปภา   ธนธัสโสภณ
 128. นายเดชพนต์   ใจยาว    นางกุลธิญา  ทองคำผุย
 129. 149 หมู่ 12 ต.หนองผือ  อ.เขมราฐ
 130. พ่อบุญมา  ศิริผา  บ้านศรีโคกกลาง ต.ขามป้อม
 131. ร้านเขมราฐยางยนต์ อำเภอเขมราฐ
 132. คุณแม่เอี้ยง  รูปสี
 133. แม่ชีสังวาล  ศรีละดา  วัดสายนาดง ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน
 134. แม่บุญศรี  เรือนพิมพ์  บ้านห้วยยาง
 135. แม่สำรอง  เดชสายบัว  บ้านพะเนียด อ.ศรีเมืองใหม่
 136. คุณโชคพิทักษ์  ถ่มที่  บ.สง่า อ.นาตาล
 137. แม่หนูแพง  โจระสา บ.โนนสัง ต.โนนสว่าง อ.กุดข้าวปุ้น
 138. แม่ถาวร  ดำบรรณ์
 139. น.ส.ศิริญาพร  คาดหมาย
 140. แม่อุดร  พันธ์จันทร์
 141. แม่ฉลวย  ทองทับ
 142. พ่อสมเวช  รัฏชัยสิทธิ์
 143. พระศิริชัย  ภูริญาโณ
 144. พ่อประมูล ดำบรรณ์
 145. แม่รจนา  พาแก้ว
 146. แม่ชีหอม  บุญใหญ่
 147. แม่มลทา  ไผ่แก้ว
 148. แม่นาด  พิมพ์ขันธ์
 149. แม่นิด  สุขเสริม
 150. คุณหมอพืชอานนท์  – คุณสวรส  แก้วมั่น
 151. คุณแม่สนอง  ชาวเลย  บ้านโนนสังข์ อ.กุดข้าวปุ้น
 152. คุณประภาพร ร้านนวดแผนไทย เขมราฐ
 153. คุณยายหวัน  เจริญท้าว  บ้านด่านฮัง ต.พังเคน
 154. คุณแม่ทองลา  ทาทอง  บ้านด่านฮัง ต.พังเคน
 155. นางรุ่งทิวา  ทองจันทร์ พร้อมครอบครัว (25 ก.ย. 59)
 156. แม่หนูเพียร  ลือชา บ้านกุดกลอย
 157. แม่เลื่อน  คุณภาที  พร้อมครอบครัว อ.โพธิ์ไทร
 158. นายประสิทธิ์-นางวิรัตน์ เชาว์ไว บ้านนาสะตัง
 159. แม่ประมวล  รัตนมูล
 160. แม่บัวลี เหมแดง
 161. แม่นาค บ้านหนองทันน้ำ
 162. แม่บุญเริ่ม  ศิริผลา
 163. แม่ปราณี  วามขันธ์
 164. นางมะลิ  มูลสิณ
 165. แม่สำรอง  ตรีพัก
 166. คุณแม่บัวหอม  ปรุโปร่ง
 167. นายบุญกอง  แก่นสาร
 168. พระมหา ดร.พลวรรธน์ วีรวํโส วัดเจ้าอาม กทม.
 169. คุณพ่อเส็ง  วิลามาศ
 170. ร้านดาวเรืองสังฆภัณฑ์ อำเภอนาตาล 43 ม.7 ต.นาตาล
 171. พระสมุห์ภิรมย์  อนาวิโล วัดบ้านดอนแสนพัน
 172. พระวิชัย  ฐิตธมฺโม  วัดโพธิ์เขมราฐ
 173. คุณยายลาวัลย์  กุลบุตร  บ้านม่วงเฒ่า
 174. คุณแม่แดง  วามะขันธ์  บ้านโนนสูง
 175. แม่เอี้ยง  ใจยาว
 176. พ่อแอ๊ด แม่นาง บริสุทธิ์  บ้านแก้งหลักด่าน
 177. นางอรัญยา  เฟื่องน้อย
 178. แม่เรืองนภา  เคนสุวรรณ
 179. แม่กลม  การะพันธุ์
 180. พ่อใหญ่ถัน – แม่ใหญ่ลำพูน ศรีงาม
 181. นายสงเอก ขวัญฤดู  เจริญสุข
 182. คุณพ่อบุญชู – คุณแม่วรรณี  สมทรัพย์
 183. พระมหาดร.พลวรรธน์  วีรวํโส  วัดเจ้าอาม เดือนละ
 184. นางวิลเลี่ยม  โทแก้ว
 185. คุณยายลำไพ  ศรีสว่าง
 186. นางวิรัตน์ คุณประสิทธิ์  เชาว์ไว  บ้านนาสะตัง
 187. คุณแม่สมปอง  ธรรมวงศ์
 188. พระมหาฤทธิเดช  สุเมธี วัดสนมหมากหญ้า
 189. กลุ่มสัจจะบ้านห่องไผ่
 190. นางนงลักษณ์  เหล่าบุตรศรี
 191. คุณแม่กองสี  เนตระ บ้านหนองทันน้ำ