ใบอนุญาต

สถานีวิทยุวัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี FM 102.75 MHz. ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการสาธารณะ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รหัสสถานี 07520363  ดังข้อมูลใบอนุญาตดังนี้:

  • ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน : วัดพิชโสภาราม
  • ชื่อสถานี : วัดพิชโสภาราม
  • ความถี่ : 102.75 MHz
  • มติ กสท. : ครั้งที่ 12/2560
  • วันที่อนุญาต-วันสิ้นสุด : 8 ก.ค. 2560 – 7 ก.ค. 2561

แหล่งช้อมูล: กสทช.