phranakprok_watsawangarom

พิธีพุทธาภิเษกพระนาคปรกนพเศียร วัดสว่างอารมณ์ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตใฝ่บุญกุศลร่วมพิธีพุทธาภิเษกสมโภชพระนาครปรกนพเศียร พระประธานประจำศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านนาขนัน ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในค่ำคืนวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกำหนดการดังนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๒๐.๐๐ น. สมาทานศีล/ฟังพระธรรมเทศนา เวลา ๒๑.๐๐ น. จุดเทียนชัย/สวด อ่านเพิ่มเติม