พิธีพุทธาภิเษกพระนาคปรกนพเศียร วัดสว่างอารมณ์ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตใฝ่บุญกุศลร่วมพิธีพุทธาภิเษกสมโภชพระนาครปรกนพเศียร พระประธานประจำศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านนาขนัน ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในค่ำคืนวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกำหนดการดังนี้
เวลา ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๒๐.๐๐ น. สมาทานศีล/ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา ๒๑.๐๐ น. จุดเทียนชัย/สวดภาณยักษ์
เวลา ๒๒.๐๐ น. เริ่มพิธีพุทธาภิเษก
เวลา ๐๕.๐๐ น. พิธีดับเทียนชัย/ประพรมน้ำพระพุทธมนต์/ลาศีล
ติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพได้ที่ โทรศัพท์ ๐๘๕-๒๕๑-๓๑๕๙, ๐๘๓-๓๗๖-๒๔๒๗, ๐๘๘-๕๘๓-๑๔๑๔