summer_novice_watpit_2561

ขอเชิญส่งบุตรหลานเข้าบรรพชาโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ณ วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญผู้ปกครองผู้เป็นบัณฑิตประกอบด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมส่งบุตรหลานเข้าบรรพชาในโครงการ “บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน” น้อมบูชาคุณถวายบุญแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ “พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)” อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เนื่องในมงคลสมัยพิธีถวายน้ำสรงรูปเหมือนและอัฐิธาตุของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ประจำปี พ.ศ. 2561 รับไม่จำกัดจำนวน คุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป อบรมร อ่านเพิ่มเติม

sisuta_school_ad_long

ขอเชิญเข้าส่งบุตรหลานบวชเรียนปริยัติสามัญ ม.๑-๖ ณ โรงเรียนศรีสุตาวิทยา

ขอเชิญผู้ปกครองผู้มีปัญญามองการณ์ไกลใส่ใจอนาคตของบุตรหลาน ส่งบุตรหลานที่จบประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าสู่ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาบวชเรียนปริยัติสามัญ ระดับ ม.๑-๖ ณ โรงเรียนศรีสุตาวิทยา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑ หมู่ ๕ วัดสว่างอารมณ์ บ้านนาขนัน ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สวัสดิการของโรงเรียนประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียน/ผ้าไตรจีวรฟรี ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รถรับ-ส่งใ อ่านเพิ่มเติม