ขอเชิญเข้าส่งบุตรหลานบวชเรียนปริยัติสามัญ ม.๑-๖ ณ โรงเรียนศรีสุตาวิทยา

ขอเชิญผู้ปกครองผู้มีปัญญามองการณ์ไกลใส่ใจอนาคตของบุตรหลาน ส่งบุตรหลานที่จบประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าสู่ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาบวชเรียนปริยัติสามัญ ระดับ ม.๑-๖ ณ โรงเรียนศรีสุตาวิทยา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑ หมู่ ๕ วัดสว่างอารมณ์ บ้านนาขนัน ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สวัสดิการของโรงเรียนประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียน/ผ้าไตรจีวรฟรี ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รถรับ-ส่งในเขตพื้นที่บริการ และห้องเรียนปรับอากาศทุกชั้นเรียน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐๔๕-๙๕๓-๔๐๑, ๐๔๕-๙๕๓-๔๐๒, อีเมล์: seesuta59@hotmail.com, เว็บไซต์: www.srisutavithaya.ac.th “บวชเรียนฟรี สวัสดิการดี มีคุณธรรม นำปัญญา”

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

๑.เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ามาบวชเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

๒.เพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สำหรับพระภิกษุสามเณร

๓.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะวิชาพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญศึกษา

๔.เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ ความสามารถในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง และเป็นกำลังสำคัญในการจรรโลงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วิสัยทัศน์ของรงเรียน

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ยึดหลักพระพุทธศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

นโยบายของโรงเรียน

๑.เน้่นส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทางด้านสามัญศึกษา ควบคู่กับนักธรรมและภาษาบาลี

๒.เร่งพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นเป็นสำคัญ

๓.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความรู้ทักษะพื้นฐาน สามารถนำหลักธรรมคำสอน ทางพระพุทธศาสนา ได้เผบแผ่ได้อย่างมีคุณภาพ

๔.เร่งพัฒนาอาคาร สถานที่และจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

๕.ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ซื้อสัตย์ ประหยัด อดทน

๖.ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติดทุกประเภท

๗.เร่งพัฒนาการบริหารและจัดการให้เป็นระบบครบวงจร