fundraising_2018

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทอดผ้าป่าบำรุงสถานีประจำปี ๒๕๖๑

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างกองทุนหนุนกองธรรมทอดผ้าป่าสามัคคีตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของท่าน เพื่อเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการเผยแผ่ธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า กับสถานีวิทยุวัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี FM 102.75 เมกะเฮิตซ์ ณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ คลื่น ๑ ครั้ง ๑ ผู้ฟัง ๑ กองทุน ๑๐๐ บาท ต อ่านเพิ่มเติม